تاريخ : پنجشنبه 1391/09/30 | 19:4 | نویسنده : معلمین کلاس چهارم

شب شما به شیرینی هندوانه
خندتون مثل پسته
و عمرتون به بلندی یلدا
شب یلدا مبارک!

 تاريخ : پنجشنبه 1391/09/30 | 15:46 | نویسنده : معلمین کلاس چهارم
 

                         تکلیف علوم بخش مخلوط ها

 

تکلیف علوم              نیمه دوم آذر ماه 91                  بخش 5 ( مخلوط  )

ا- جملات صحیح را با علامت " ص " و جملات غلط را با " غ " مشخص کنید

  الف – نفت در آب حل می شود .

  ب - همه ی مخلوط ها محلول هستند .

پ – در محلول ها ماده ی حل شده خود به خود از حلال جدا نمی شود .

 ت - نوشابه ی گاز دار یک محلول گاز در مایع است .

ث – یکی ازمهم ترین مخلوط ها در بدن ما خون است .

ج – هر محلولی ، مخلوط است .

 


 

                     پاسخ کامل دهید .

2 یلدا در یک لیوان آب مقداری آرد و در دیگری مقداری آب و جوهر ریخت    .     تفاوت این دومخلوط چیست ؟ از کجا فهمیدید ؟    

3 – طرز تهیه ی آب آشامیدنی از آب شور را بنویسید .

4 – دو راه جدا سازی ماسه در آب را توضیح دهید .

5 – آیا همه ی مخلوط ها محلول هستند ؟ با یک مثال توضیح دهید .

6 – دو مخلوط ( آب و شکر ) و ( آب و نشاسته ) با هم چه تفاوتی دارند ؟

7 – محلول چیست ؟ مثال بزنید .

8 – یکی از مهم ترین راه هایی که می توان تشخیص داد مخلوط ، محلول است یا محلول نیست کدام راه می باشد ؟

9 – دو مخلوط ( سرکه در آب ) و ( روغن در آب ) را مقایسه کنید و یک شباهت و دو تفاوت آن ها را بنویسید .

10 – هر کدام از مخلوط های زیر را چگونه می توان جدا کرد ؟

   آب شور دریا .............               خاکه ی ذغال و ماسه .....................

   پودر لباس شویی و براده آهن ............        شن و ماسه ......................

11 – ننه سرما امروز صبحانه چای شیرین درست کرد . به نظر شما چه نوع مخلوطی است ؟

           12    -        پاسخ صحیح را انتخاب کنید .

الف – کدام مخلوط زیر با بقیه فرق دارد ؟

 نمک در آب           الکل در آب              سرکه در آب            جوهر در آب

ب – به نمکی که در آب در یا وجود دارد چه می گویند ؟

حلال                       مخلوط                    حل شونده                      محلول

ج – کدام ماده در آب پس از مدتی ته نشین می شود ؟

 جوهر                مخلوط                        گچ                                بنزین

د – اگر روی شن آب بریزیم یک مخلوط ................ بوجود می آید .

گاز در مایع           جامد در مایع        مایع در مایع            جامد در جامد

و – بهترین راه جدا کردن مخلوط نشاسته و آب کدام است ؟

رو نشین شدن              آهن ربا              ته نشین شدن              صافی

        13  - جدول ها را کامل کنید .

مخلوط غیر یکنواخت

مثال

جامد در مایع

.....................................

مایع در مایع

.......................................

 

نوع محلول

مثال

......................

پودر قند در چای

.....................

نوشابه

....................

چای نبات

...................

شکردرآب

 

                14 –   با خط به یکدیگر وصل کنید .

      محلول مایع در مایع                   نشاسته در آب

     مخلوط جامد در مایع                     خاکه اره و نمک

     مخلوط جامد در جامد                     آب لیمو در آب

     مخلوط مایع در مایع                     نفت در آب

              15- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

الف – در یک مخلوط ، هر ماده تمام ...................  خود را حفظ می کند .

ب - ................ مخلوطی است از چند گاز که مهم ترین آن اکسیژن است .

ج – محلول الکل در آب یک محلول ........................ است .

د – در محلول ، ماده ی حل کننده را .............................. می گویند .  

 تاريخ : پنجشنبه 1391/09/23 | 17:51 | نویسنده : معلمین کلاس چهارم
 

  نمونه سوال ریاضی آذر ماه

                       ۱- از یک نقطه برروی یک خط چند خط می گذرد ؟

                      ۲- از یک نقطه خارج از یک خط چند خط عمود بر آن می توان رسم کرد ؟

                      ۳- به فاصله ی دو سانتی متر از یک خط چند خط عمود بر آن می توان رسم کرد ؟

                     ۴- مرتبه ی عدد ۷ را در اعداد زیر تعین کنید .

                              ۱۷۲۳۹۶۰۸۱                      ۷۲۳۰۹۱               ۱۷۵۰۳۶۲      

                   ۵- یک کامیون ۶۷ بسته ی ۱۳۵ کیلوگرمی و ۱۵ بسته ی ۵۰ کیلوگرمی حمل می کند

                       وزن بار این کامیون چند کیلو گرم است ؟

 

                  ۶- قیمت یک جفت کفش ۱۳۵۰۰ تومان وقیمت یک جفت جوراب ۵۰۰ تومان است برای

                   خرید سه جفت کفش ودو جفت جوراب جند تومان باید بپردازیم ؟

 

                 ۷- برای عبارت مقابل یک مسئله بنویس وسپس آن راحل کن .  

                                                                                   = ۱۴۵ -  ( ۳۰۰- ۸۴۰  )         

 

                ۸- در جای خالی عدد مناسب بنویس  . ............× ( ۴ × ۲۷۰ ) = ۴۰۰ × ۲۷۰    

                                                                  ......... × ۶  = ( ۱۷ ×  ۶ ) + ( ۱۵  × ۶ )

                                                                           ۷ ×  ( ۸  + ........)  = ۷   ×  ۲۸

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 تاريخ : دوشنبه 1391/09/20 | 20:39 | نویسنده : معلمین کلاس چهارم
تاريخ : پنجشنبه 1391/09/09 | 23:4 | نویسنده : معلمین کلاس چهارم
  

                                     کاردستی بچه های چهارم

                              

               

                                   

 

                                   

 

                                     

 

                     

                                   

 

                                  

 

                                                                     

                

 

                                

 

                                               

                                                            

                        

 

                                    

                                                   

                           

 

                          

 

                                                                 

 

                                                    

 

                           

 

                                               

 

                                                        تاريخ : شنبه 1391/09/04 | 0:6 | نویسنده : معلمین کلاس چهارم
 

نمونه سوال علوم بخش سوم

1-      سه نوع ازاستفاده های گوناگون گیاهان رامانند نمونه بنویسیدوبرای هرکدام دومثال بزنید .

               نمونه : استفاده ی نوشیدنی         چای – قهوه

                         ...............................          ....................

                        ................................          ....................

                       ..................................         ....................

2 – برای علف هرز دوفایده ودو ضرربیان کنید .

      

                          فایده های علف هرز                   

 

 

                        ضررهای علف هرز                      

 

3 – پدر علی کشاورز است وبه علی یادداده است مراحل کارکشاورزی به ترتیب :

 

4 – بهترین زمان ازبین بردن آفت هادوره ی ........................است .

5 – فایده هاو ضررهای قطع درختان را بنویسید .

 

6 – شما برای استفاده از درختان جنگل چه پیشنهادی دارید ؟

7 – محصولات نام برده شده در چه نوع آب وهوایی بهتر رشد می کنند ؟

خرما (                          ) گردو (                     ) ادویه (                   ) برنج (                 )

8 – دو راه ازبین بردن علف های هرز کدام است ؟

9 – از کدام قسمت هر کیاه زیراستفاده ی خوراکی می کنیم ؟

دارچین ..............     پرتقال .................    گردو .....................     سیب زمینی ................

10 – دانشمندان عقیده دارند امروزه می توان به جای استفاده ازموادحشره کش از جانورانی

مانند .......................... و ......................... استفاده کرد که آفت ها را می خورند .

 

11 – چهار گیاه دارویی از بین گیاهان زیر انتخاب کنید و خاصیت آن ها را در مقابلشان بنویسید .

 نعنا – گل ختمی – زیره – گل گاو زبان – خاکشیر – به دانه – آویشن

 

 

12 – میزان برداشت محصول گندم در چند سال مختلف ، متفاوت بوده است . میزان برداشت را

       با استفاده از جدول زیر روی نمودار نشان دهید . به نظر شما علت تفاوت چیست ؟

30 تن

50 تن

20 تن

1376

1375

1374

13 – فایده های شخم زدن چیست ؟

 

14 – کشاورزی یعنی ................................................

15 – آفت چیست ؟

16 – چرخه ی زندگی حشره رارسم کرده ، نام هر مرحله رانوشته و ویزگی هر مرحله را توضیح دهید .

 

17 – یک فایده ویک ضرر وارد کردن غذا ازکشورهای دیگر را بیان کنید .

18 – داروسازان ............................ بسیاری ازگیاهان راشناخته واز آن ها برای ساختن دارو

 استفاده می کنند .

 19 – با خط به یکدیگر وصل کنید .

       رنگ قهوه ای                         حنا

      رنگ قرمز                           پوست انار

      رنگ نارنجی                        پوست گردو

     رنگ کرمی                          روناس

     رنگ صورتی                         پوست پیاز

20 – سه نوع چوب نام برده و استفاده ی آن در صنعت چوب را بنویسید

   • علی شش
  • راهی
  • قالب وبلاگ